Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BØRNEGALAXEN VALBY

§ 1 – Navn

1.1 Børnegalaxen Valby er en selvejende institution.

1.2 Børnegalaxen Valby har hjemsted i Københavns Kommune.

 

§ 2 – Formål

2.1 Det er institutionens formål at virke som en integreret daginstitution efter privat børnepasningsordningen.

2.2. Institutionen skal som mål sætte sig en fordomsfri opdragelse, der fremmer evnen til aktivt fællesskab, som giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sine evner og anlæg i en tryg og glad atmosfære.

2.3. Institutionen står åben for alle, uanset race, religion og politisk anskuelse. Politisk og religiøs påvirkning må ikke finde og institutionen arbejder for at fremme tolerancen overfor anderledes tænkende.

2.4. Det er endvidere institutionens formål, at medvirke til, at institutionens lokaleforhold, indretning og pædagogisk forhold er så gode og hensigtsmæssige som muligt.

2.5 Institutionens formål præciseres yderligere i den pædagogiske vedtægt.

 

§ 3 Generalforsamlingen

3.1 Ordinær generalforsamling finder sted hvert efterår dog senest inden udgangen af november måned. 
3.2. På generalforsamlingen afgiver bestyrelsen en beretning om institutionens forhold, ligesom der afholdes valg efter § 4.

3.3. Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen skal indsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 4 dage før dennes afholdelse.

3.3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er fremmødte forældre.

3.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes og indkaldes som anført i § 3, stk.1, hvis bestyrelsen eller ¼ af forældrene ønsker det. Forældrenes ønske om ekstraordinær generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.

3.5. På generalforsamlingen fastsættes forældrebetaling, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

§ 4 Bestyrelsens sammensætning og valg

4.1 Bestyrelsen består af 2 forældrevalgte og 3 af foreningen Forældrekredsen Børnegalaxen Valby udpegede repræsentanter. Bestyrelsen fornyes hvert andet år.. Bestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om at lade sig repræsentere i bestyrelsen.

4.2. Kommunalbestyrelsens repræsentant har ikke stemmeret.

4.3. Hvert år andet år vælges der 2 suppleanter.. Forældrekredsen Børnegalaxen Valby udpeger selv én suppleant.

4.4. Som forældre regnes biologiske forældre, adoptivforældre, godkendte plejeforældre og stedforældre, der varigt har samme bopæl som barnet. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

4.5. Bestyrelsesmedlemmet som er valgt kan fortsætte i bestyrelsen frem til næstkommende general-forsamlingen eller kan vælge at overlade sin post til en suppleant.

4.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde, og vælger selv en formand, næstformand og sikkerhedsrepræsentant for børnene, samt en referent. Institutionens leder kan deltage i bestyrelsesmøderne som sekretær.

4.7. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indbyde andre til at deltage i møderne. Hvis der er enighed i bestyrelsen, kan suppleanterne have møderet (på observatørbasis).

4.8. Bestyrelsen afholder møder når det skønnes nødvendigt eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der afholdes mindst 4 møder årligt.

4.9. Formanden indkalder til ordinære bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes 5 dage før mødets afholdelse.

4.10. Punkter til dagorden skal meddeles formanden mindst 6 dage før mødets afholdelse.

4.11. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

4.12 Formanden leder møderne ud fra den udsendte dagsorden.

4.13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er personligt tilstede.

4.14. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

4.15. Ved en bestyrelsesmedlems fravær på grund af længere varende sygdom kan bestyrelsen indkalde suppleant.

4.16. Bestyrelsen har tavshedspligt om de oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, som de gennem deres arbejde i forældrebestyrelsen bliver bekendt med.

4.17. Umiddelbart efter valget til bestyrelsen, foranlediger dagsinstitutionslederen at det enkelte bestyrelsesmedlem underskriver en erklæring vedrørende tavshedspligt, der også gælder efter udtrædelse af bestyrelsen.

4.18. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I protokollen anføres endvidere for hvert møde hvilke personer, der har været tilstede. Beslutningsprotokollen underskrives på det efterfølgende møde.

4.19. Lederen deltager i møderne uden stemmeret, men med informationspligt og udtaleret.

4.20. Bestyrelsen beslutter om et bestyrelsesmedlem – herunder lederen – er inhabil i personsager der vedrører den enkelte.

 

§ 5 Bestyrelsens beføjelser

5.1. Den selvejende institution består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en institutionsleder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

5.2. Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.

5.3. Bestyrelsen udarbejder/godkender overordnet retningslinjer for den daglige pædagogiske praksis.

5.4. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

5.5. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes budget og regnskab for institutionen.

5.6. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra flertallet i bestyrelsen.

5.7. Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutionens ledelse og drift.

5.8. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

5.9. Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

5.10. Til at forligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 6 Opsigelse af Institutionens plads

6.1 Forældre kan opsige deres barn institutionens plads med 1. måneders varsel, til henholdsvis den 1 og den 15 i måned, til institutionens leder.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

7.1 Ændring i vedtægten kræver tilslutning af flertallet i bestyrelsen.

 

§ 8 Opløsning af foreningen

8.1. I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapital med tilslutning fra et flertal i bestyrelsen samt med godkendelse af foreningen Forældrekredsen Børnegalaxen Valby, anvendes til et tilsvarende socialt – eller sundhedsmæssigt formål.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 19.08.2013